Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 61 jobs
  SGS (Thailand) Limited's banner
  SGS (Thailand) Limited's logo
  Yannawa
  • ประสบการณ์ QA / HSE / Chemical 5 ปีขึ้นไป
  • จบปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเคมี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
  Siam Piwat Group's banner
  Siam Piwat Group's logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
  • ตรวจสอบ ออกแบบและพัฒนาการรายงาน ด้านวิศวกรรม
  • ควบคุม, ตรวจสอบ,ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s banner
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • เตรียมการวางแผนจัดทำงบประมาณประจำปี
  • ควบคุมค่าใช้จ่าย
  • มีความรู้ด้านวิศวกรรม
  Next