Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 31 jobs
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี
  • ประสบการณ์ทำงานการเงินการธนาคารและหรือการบัญชี 3ปี
  • TOEIC Score 700
  Bualuang Securities Co., Ltd.'s banner
  Bualuang Securities Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • Bachelor’s Degree in Finance, Marketing, Economics
  • Interest in investing in the capital market
  • Single License is required, Derivatives License
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  BangkokTHB 16K - 30K /month
  • พนีกงานธนาคาร/เจ้าหน้าที่บริการการเงิน
  • มีประสบการณ์งานธนาคาร 1-3 ปี
  • มีใบอนุญาตนายหน้าขายประกันและ IC
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo

  Bond Officer / เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตราสารหนี้/(สายงานกำกับตัวกลางและความเสี่ยง)

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  Jatuchak
  • วุฒิปริญญาโท สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดี
  • ติดตามภาวะตลาด และตลาดตราสารประเภทต่าง ๆ
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo

  MIS Officer - Enforcement Department/เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 1

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  Jatuchak
  • การบริหารจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน วิเคราะห์ข้อมูล
  • สามารถสื่อสารทั้งการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
  • สามารถใช้งาน Excel หรือ Power BI หรือ Access
  Next