business development
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 102 jobs
  Vichai Trading (1983) Company Limited's banner
  Vichai Trading (1983) Company Limited's logo
  Bangkapi
  • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารงานไม่ต่ำกว่า5ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์พื้นฐานได้ดี
  Next