bangchak corporation public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type

  Searches related to bangchak corporation public company limited jobs

  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo

  นักวางแผนการตลาด

  Bangchak Corporation Public Company Limited
  Prakanong
  • จัดทำรายงานภาพรวมของสายงานด้านธุรกิจการตลาด
  • นำผลของการวิเคราะห์และการประเมินผลต่างๆ มาปรับใช้
  • Advance Excel, Power BI, Data Analytic
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ/การตลาด/เศษฐศาสตร์
  • มี ปสก ด้านการพัฒนาพื้นที่ค้าปลีกหรือ Real Estate
  • หาโอกาสทางธุรกิจ หาพันธมิตรร่วมกันในการพัฒนาพื้นที