Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 164 jobs
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Marcom Manager (Content Marketing)

  True Corporation Public Company Limited
  Huaykwang
  • มีความรู้ความเข้าใจทางด้านสื่อดิจิตอล มีเดีย
  • ประสบการณ์ด้านการสื่อสารการตลาด 5 ปีขึ้นไป
  • ใช้ Microsoft office และ Marketing toolได้
  Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Marketing Officer/เจ้าหน้าที่การตลาด

  Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.
  WattanaTHB 35K - 45K /month
  • มีประสบการณ์ทำการตลาดธุรกิจร้านอาหาร
  • มีความคล่องตัวในการทำงาน
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Sena Development Public Company Limited's banner
  Sena Development Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • ปริญญาตรี้ขึ้นไป สาขาวิชาการตลาดหรือสาขาอื่น
  • ประสบกาณ์การตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์
  • เป็นผู้นำเทรนด์ด้านการตลาดใหม่ ๆ
  T.C. Union GLOBAL Public Co., Ltd.'s banner
  T.C. Union GLOBAL Public Co., Ltd.'s logo

  Marketing Manager (Beauty / Healthy Product)

  T.C. Union GLOBAL Public Co., Ltd.
  Klongsan
  • อายุ 30 – 35 ปี
  • มีประสบการณ์ตรงด้านการตลาดโดยรวมอย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสินค้าอุปโภคบริโภค
  Next