Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs
  Grand Homemart Co., Ltd.'s banner
  Grand Homemart Co., Ltd.'s logo

  Merchandise/Merchandise

  Grand Homemart Co., Ltd.
  Nonthaburi > Muang
  • มีประสบการณ์ด้านงานการตลาด อย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีความสนใจและติดตามกระแสของสินค้าในตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายหรือบริหารงานสินค้า