mechanical engineer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 255 jobs
  MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (THAILAND) COMPANY LIMITED's banner
  MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (THAILAND) COMPANY LIMITED's logo

  Production Engineer/วิศวกรการผลิต

  MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (THAILAND) COMPANY LIMITED
  Kannayao
  • วิศวกรรมสาขาเครื่องกล,อุตสาหการ,แมคคาทรอนิกส์
  • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต
  • ปรับปรุงระบบคุณภาพ พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
  Next