Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 146 jobs
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s banner
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s logo

  Asst. Forming Manager

  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.
  Eastern
  • เพศชาย อายุ 35-45 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานอุตสาหกรรมยานยนต์ 5 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะการสื่อสาร การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ
  INTEQC GROUP (INTEQC Wheat Flour Mill Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Wheat Flour Mill Co.,Ltd.)'s logo

  Production Specialist Miller

  INTEQC GROUP (INTEQC Wheat Flour Mill Co.,Ltd.)
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • Production Specialist (Miller)
  • ผู้ข่วยชาญการผลิตแป้งข้าวสาลี ( Miller )
  • ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารงานโรงงานผลิตแป้งสาลี
  Next