Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 73 jobs
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s logo
  Bangkok
  • บริหารจัดการแคชเชียร์และงานคลังสินค้าภายในร้าน
  • ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า
  • ควบคุมมาตราฐาน เบทาโกร ช็อป ให้ตรงตามมาตราฐาน
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • บริหารจัดการหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพดี
  • แก้ไขปัญหา รับข้อร้องเรียนต่างๆ
  • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • บริหารจัดการคอนโดมิเนียมให้อยู่ในสภาพดี
  • แก้ไขปัญหา รับข้อร้องเรียนต่างๆ
  • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ
  East West Trading & Agencies Ltd., Part.'s banner
  East West Trading & Agencies Ltd., Part.'s logo
  Bangkok
  • ประสบการณ์ด้านการตลาดหรือการขาย 3-5 ปี
  • ปริญญาตรีสาขาการตลาด บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยว
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์องค์กรและความคิดสร้างสรรค์
  Next