Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 68 jobs
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s logo
  Bangkok
  • บริหารจัดการแคชเชียร์และงานคลังสินค้าภายในร้าน
  • ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า
  • ควบคุมมาตราฐาน เบทาโกร ช็อป ให้ตรงตามมาตราฐาน
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • บริหารจัดการหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพดี
  • แก้ไขปัญหา รับข้อร้องเรียนต่างๆ
  • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • บริหารจัดการคอนโดมิเนียมให้อยู่ในสภาพดี
  • แก้ไขปัญหา รับข้อร้องเรียนต่างๆ
  • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ
  Next