Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 99 jobs
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pravet
  • Call Center
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ / การตลาด
  • มีประสบการณ์ในสายงานธุรกิจศูนย์การค้า
  Energy Absolute Public Company Limited's banner
  Energy Absolute Public Company Limited's logo
  Dindaeng
  • Passion and Innovate 28 - 35 Years
  • Team Work , Excellent English Listen Spek Read
  • มีความคิดสร้างสรรค์,รักความก้าวหน้า,เรียนรู้เร็ว
  SCB PROTECT CO., LTD.'s banner
  SCB PROTECT CO., LTD.'s logo
  Jatuchak
  • ประสบการณ์ในการบริหารทีมขายประกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • สามารถวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการขายได้ดี
  • รักความท้าทายและมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จของงาน
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s logo

  Manager : Contact Center

  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)
  Wattana
  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์งานบริหาร Contact Center อย่างน้อย 10 ปี
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง
  Next