Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 579 jobs
  SEIKO (THAILAND) CO., LTD. ( HEAD OFFICE )'s banner
  SEIKO (THAILAND) CO., LTD. ( HEAD OFFICE )'s logo
  HuaykwangTHB 30K - 35K /month
  • ปี 2564 บริษัทฯ จ่ายโบนัสสูงสุด 6.5 เดือน
  • บริษัทฯมีการเติบโตทางด้านยอดขายต่อเนื่องทุกปี
  • บริษัทฯ เปิดให้พนักงานเสนอความคิดสร้างสรรค์
  ABOUT PASSION CO., LTD.'s banner
  ABOUT PASSION CO., LTD.'s logo
  Bangna
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทัศนคติเชิงบวก ทำงานเป็นขั้นตอน รักงานบริการ
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  Surat Thani
  • วุฒิปริญญาตประสบการณ์ด้านวิศวกรรม , บริหารจัดการ
  • มีความรู้กระบวนการผลิต ด้านการบริหาร กฎหมาย
  • มีความคิดเชิงวิเคราะห์ การเจรจาต่อรอง ประสานงานดี
  Next