talent manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs
  INTEQC Group's banner
  INTEQC Group's logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • มีความสามารถในการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน
  • เป็นพันธมิตรและกลยุทธ์ในการสรรหา