production
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 82 jobs
  SGF (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  Eastern
  • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ในสายการผลิต 5 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
  Winix_BangBo Factory's banner
  Winix_BangBo Factory's logo
  Bangbor
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง,อิเลคทรอนิกส์
  • หากมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาพิเศษ
  • รู้ระบบวงจรไฟฟ้าภายในโรงงานเป็นอย่างดี
  Next