Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 of 1 job
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  Udon Thani
  • มีประสบการณ์การทำงานซ่อมบำรุงในโรงงาน
  • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงในโรงงานผลิตยางจะเป็นประโยชน์
  • สามารถในการควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี