production
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 88 jobs
  SGF (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  Eastern
  • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ในสายการผลิต 5 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
  Winix_BangBo Factory's banner
  Winix_BangBo Factory's logo
  Bangbor
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง,อิเลคทรอนิกส์
  • หากมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาพิเศษ
  • รู้ระบบวงจรไฟฟ้าภายในโรงงานเป็นอย่างดี
  Thai Foods Group Public Company Limited's banner
  Thai Foods Group Public Company Limited's logo
  Others
  • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุง
  • สามารถดูงานก่อสร้างได้เบื้องต้น
  • สามารถพักอาศัยอยู่ภายในฟาร์มได้
  Next