Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-29 of 29 jobs
  M B K Guarantee Co., Ltd.'s banner
  M B K Guarantee Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในสายงานสินเชื่อ
  • มีความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • ป.ตรี-ป.โท สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ กฎหมาย
  • มีความสามารถในด้านทักษะทางภาษาที่ใช้ในการร่างสัญญา
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Phayathai
  • Credit Policy and Process Development
  • นโยบายและกระบวนการสินเชื่อธุรกิจ
  • อาคารพหลโยธิน
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • ติดต่อหาผู้มีความต้องการใช้สินเชิ่อ
  • ประสบการณ์ 5-7 ปี ในสายงานสินเชื่อ
  • ป.ตรี-โท สาขาอสังหาริมทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การเงิน
  Thai Credit Retail Bank Public Company Limited / บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย's banner
  Thai Credit Retail Bank Public Company Limited / บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย's logo

  SME Relationship Manager (ประจำ HQ, Up Country)/ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (สินเชื่อธุรกิจ)

  Thai Credit Retail Bank Public Company Limited / บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
  Dindaeng
  • สินเชื่อ SME
  • ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์
  • สินเชื่อธุรกิจ
  Hitachi Capital (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Hitachi Capital (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • สามารถทำงานหลักและแก้ไขปัญหาได้
  • จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หรือ แอป
  • ปวส.- ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรี-ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี
  • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไปในสายงานสินเชื่อ
  • การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี