Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 106 jobs
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's logo

  Mutual Fund Filing and SEC’s reports (Officer - AM)

  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited
  Huaykwang
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านการเงิน และการลงทุน
  • มีความสามารถคิดวิเคราะห์และการจัดการเป็นระบบ
  • ติดตามภาวะความเคลื่อนไหวของธุรกิจกองทุนรวม
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ กฎหมาย
  • มีประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการ งานธรรมาภิบาล
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับ
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo

  Bond Officer / เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตราสารหนี้/(สายงานกำกับตัวกลางและความเสี่ยง)

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  Jatuchak
  • วุฒิปริญญาโท สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดี
  • ติดตามภาวะตลาด และตลาดตราสารประเภทต่าง ๆ
  Next