Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-25 of 25 jobs
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Rayong
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการโลจิสติกส์
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้า 1 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการต่างๆของคลังสินค้า
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Rayong
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับเบื้องต้น
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Rayong
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์
  • มีประสบการณ์ 1 ปีด้านงานขนส่ง ตู้คอนเทนเนอร์
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  Thai Stainless Steel Co., Ltd.'s banner
  Thai Stainless Steel Co., Ltd.'s logo
  Phrachinburi
  • ประสบการณ์ในการบริหารคลังสินค้าสำเสร็จรูป 5 ปี
  • ประสบการณ์ในการใช้ระบบ WMS
  • ตามวิธี Cycle-Count