Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • วุฒิการศึกษา ปวส.พาณิชยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในงานคลังสินค้า 1-2 ปี
  • มีทักษะในการสื่อสาร