Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 128 jobs
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  Bangyai
  • เพศชาย อายุ 30 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารคลังสินค้าอย่างน้อย 5ปี
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Samutprakarn > Muang
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการโลจิสติกส์
  • มีประสบการณ์ 3-5 ปีทางด้านโลจิสติกส์ และคลังสินค้า
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Rayong
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการโลจิสติกส์
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้า 1 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการต่างๆของคลังสินค้า
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Rayong
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับเบื้องต้น
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Rayong
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์
  • มีประสบการณ์ 1 ปีด้านงานขนส่ง ตู้คอนเทนเนอร์
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  Next