Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-21 of 21 jobs
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  BangkokTHB 25K - 34,999 /month
  • เงินเดือน 20,000-28,000 บาท
  • ประจำสาขาธนาคารไกล้บ้าน
  • มีใบอนุญาตนายหน้าพิจารณาพิเศษ
  Samsung Life Insurance (Thailand) Public Company Limited's banner
  Samsung Life Insurance (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิต
  • มีทักษะการอบรม และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี