sales supervisor
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 38 jobs
  Club 21 (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Club 21 (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Sales Supervisor

  Club 21 (Thailand) Co., Ltd.
  Klongtoey
  • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปวช./ม.6 - ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ขายหรืองานบริการมาอย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
  Risland (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Risland (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อยสามปี
  • ทำงานหกวันต่อสัปดาห์ ทำงานเสาร์อาทิตย์
  • Commission+10Annual Leave+Provident Fund
  Next