key account executive
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 534 jobs
  Thai Stainless Steel Co., Ltd.'s banner
  Thai Stainless Steel Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • มีประสบการณ์ขายกับห้างสรรพสินค้า/Modern trade
  • สื่อสารและการเจรจาต่อรองในระดับดี
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการซื้อ-ขายได้
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Yannawa
  • งานขาย สำหรับช่องทาง Modern Trade
  • เน้นการวิเคราะห์ พัฒนาคู่ค้า
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  Next