it support
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 961 jobs
  RAMA PRODUCTION CO., LTD.'s banner
  RAMA PRODUCTION CO., LTD.'s logo
  Huaykwang
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีความรู้ด้านความเข้าใจด้าน Hardware และ Software
  • มีประสบการณ์ด้านการแก้ไขการใช้งานในระบบ IT 2 ปี
  ThaiTizens Co., Ltd.'s banner
  ThaiTizens Co., Ltd.'s logo
  Suanluang
  • บริการติดตั้งและตั้งค่า รวมทั้งการอัพเกรดซอฟแวร์
  • ทำการอบรมการใช้งานซอฟแวร์ให้กับลูกค้า
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรรวม
  Next