internal audit manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 162 jobs
  Britania Company Limited's banner
  Britania Company Limited's logo
  Bangna
  • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงานตรงสายอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
  AEC Securities Public Company Limited's logo

  Internal Audit

  AEC Securities Public Company Limited
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ตรวจสอบภายในธุรกิจหลักทรัพย์
  • มีใบรับรองผู้ตรวจสอบCIA, CPA , CPIA จะพิจารณาพิเศษ
  Southeast Insurance Public Company Limited's banner
  Southeast Insurance Public Company Limited's logo

  Internal Audit (Insurance Business) (Assistant - Manager Level)

  Southeast Insurance Public Company Limited
  Bangrak
  • ตรวจสอบภายในในธุรกิจประกันอย่างน้อย 5-10 ปี
  • วิเคราะห์ พิจารณา ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง
  • จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบ
  • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
  YLG Bullion & Futures Co., Ltd.'s banner
  YLG Bullion & Futures Co., Ltd.'s logo
  SathornTHB 45K - 70K /month
  • ขอคนพร้อมเริ่มงาน
  • ขอคนมีประสบการณ์
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  Next