financial analyst
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 943 jobs
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • ป.ตรี สาขาการเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย2ปีด้านวิเคราะห์เงินและงบประมาณ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • รายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
  • ติดตามผลโครงการลงทุน
  • วิเคราะห์ผลประกอบการ ราย BUSINESS UNIT
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • งานด้านวิเคราะห์การเงิน และการลงทุน
  • ให้คำปรึกษา และแก้ปัญหา
  • ประสานงาน รับส่งข้อมูลกับบุคคลภายนอก
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • จัดทำ Financial Model เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
  • ดูแลเรื่องการจัดหาเงินทุน
  • ติดตามสถานการณ์ของตลาดการเงินของไทยและต่างประเทศ
  Next