building manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 89 jobs
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • บำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี
  • อาคารสำนักงาน
  • ประสานงาน บริหารจัดการ
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • สวัสดิการดีและมีความก้าวหน้าทางสายงาน
  • วางแผน ปรับปรุง และประสานงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ
  • ระบบ ISO
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรีหรือ ปวส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเครื่องกล
  • ประสบการณ์ 7 ปี เกี่ยวกับงานบำรุงรักษาอาคาร
  • ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
  Next