branch manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,252 jobs
  Bangmod Hospital Co., Ltd.'s banner
  Bangmod Hospital Co., Ltd.'s logo
  ChomthongTHB 35K - 69,999 /month
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านการตลาด
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมทีมขาย 5 ปีขึ้นไป
  • มีค่าคอมมิชชั่นและทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Yannawa
  • เข้าใจตลาด มีมุมมองเข้าใจลูกค้า
  • จับโจทย์ท้าทาย เรียนรู้ เติบโตไปด้วยกัน
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  Next