financial analyst
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 780 jobs
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • จัดทำ Financial Model เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
  • ดูแลเรื่องการจัดหาเงินทุน
  • ติดตามสถานการณ์ของตลาดการเงินของไทยและต่างประเทศ
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี
  • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  Next