account manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,460 jobs
  Betime beauty house's banner
  Betime beauty house's logo
  PathumwanTHB 55K - 89,999 /month
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าBeautyใน Modern Trade
  • มีกลยุทธ์และทักษะในการเจรจาต่อรองสูง
  • ควบคุม Sales Budget ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  IC Web Co., Ltd.'s banner
  IC Web Co., Ltd.'s logo
  Wangthonglang
  • ประสบการณ์การทำงานหรือบริหารโปรเจ็กต์ในวงการ Digit
  • ประสบการณ์การทำงานด้าน Website Development
  • สามารถปรับตัวกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงได้
  Next