project manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 3,455 jobs
  Studio Perception Co.,Ltd.'s banner
  Studio Perception Co.,Ltd.'s logo
  PathumwanTHB 45K - 54,999 /month
  • ชำนาญบริหารงานตกแต่งภายใน ให้สำเร็จ มีคุณภาพ
  • รักในความงาม การบริหารการจัดการ ทำให้งานสำเร็จ
  • ขยัน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • Merchandising Project, Strategic Project
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปในงานกลยุทธ์ โครงการ
  • ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน นำเสนอ
  Next