production manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 239 jobs
  SIPHYA FURNITURE CO., LTD.'s logo
  Phrapradaeng
  • ผู้จัดการฝ่ายผลิต,make to order,โรงงานเฟอร์นิเจอร์
  • งานโครงการรับเหมาตกแต่งภายใน,เฟอร์นิเจอร์ built-in
  • ตกแต่งส่วนกลางและห้องพัก โรงแรม, คอนโด, อื่นๆ
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Phrapradaeng
  • ต้องการเติบโตในสาย Factory คู่กับการเรียนรู้ธุรกิจ
  • ทำงานโรงงานไม่ไกลกรุงเทพฯ พาสู่มาตรฐานสากล
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  OSHINEI ENTERPRISE CO., LTD.'s banner
  OSHINEI ENTERPRISE CO., LTD.'s logo
  WattanaTHB 55K - 69,999 /month
  • เคยผ่านงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการมาก่อน
  • เคยผ่านงานในธุรกิจร้านอาหารมาเท่านั้น
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี กล้านำเสนอและเปลี่ยนแปลง
  Next