general manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,526 jobs
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ในเรื่องเครื่องมือการบริหารงาน BSC และKPI
  1-TO-All Co., Ltd.'s banner
  1-TO-All Co., Ltd.'s logo
  HuaykwangTHB 70K - 159,999 /month
  • โอกาสที่จะได้ร่วมงานกับบริษัทที่จะ IPO ปี 2024
  • ทำงานใกล้ชิดกับ CEO (ดังนั้นควรจะเก่งจริง)
  • อนาตคก้าวไกลก้าวกระโดด (ดีกว่าไปเปิดบริษัทเอง)
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ทำงาน 0 - 3 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้พื้นฐานในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
  The Federation of Thai Industries's logo
  Sathorn
  • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • ต่างประเทศ
  • มีประสบการณ์ทำงานในกระทรวงต่างประเทศหรือสถานฑูต
  Next