executive secretary
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 75 jobs
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • ดูแลเขตการขายทุกภาค
  • กำหนดแผนการขายเชิงรุก
  • วิเคราะห์สถานการณ์ยอดขาย
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์ในการงานด้านธุรการ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์,ด้านการสื่อสาร
  บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)'s logo

  Executive Secretary to CEO/เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  Bangkok
  • Good command of Chinese and English
  • Can-do attitude and full service mind
  • Supporting high-level executives and management
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน
  • มีความรู้ด้านบัญชีบริหารและการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
  Next