human resources manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 187 jobs
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo
  Ladprao
  • มีประสบการณ์ตรง ด้าน HR ไม่น้อยกว่า 8 ปี
  • มีความรู้ เข้าใจเรื่องการบริหารค่าตอบแทน
  • มีทัศนคติที่ดีพร้อมปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ตลอดเวลา
  Interink Corporation's banner
  Interink Corporation's logo
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ในด้าน HRM แบบที่ลงมือปฏิบัติได้จริง
  • สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานบางปะกง สินสาคร เพชรเกษม
  • Growth Mindset and can do attitude
  FITWHEY CO., LTD.'s banner
  FITWHEY CO., LTD.'s logo
  LadpraoTHB 55K - 89,999 /month
  • มีความเป็นคนสูง มองคนเกินคน
  • ไม่ปล่อยคนขี้เกียจเอาเปรียบคนทำงาน
  • ลงทุนอย่างคุ้มค่ากับสวัสดิการพนักงาน
  Next