electrical engineer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 141 jobs
  Winix_BangBo Factory's banner
  Winix_BangBo Factory's logo

  Engineer (วิศวกร)

  Winix_BangBo Factory
  Rayong
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง,อิเลคทรอนิกส์
  • หากมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาพิเศษ
  • รู้ระบบวงจรไฟฟ้าภายในโรงงานเป็นอย่างดี
  Next