technical support
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 303 jobs
  Big C Supercenter Public Co., Ltd.'s banner
  Big C Supercenter Public Co., Ltd.'s logo

  Supplier Portal System Support Officer

  Big C Supercenter Public Co., Ltd.
  Bangkok
  • แนะนำบริการผู้ที่ใช้งานระบบ Supplier Portal System
  • การให้บริการลูกค้าดึงข้อมูลอ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • จบการศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,เทคโนโลยีสารสนเทศ
  Big C Supercenter Public Co., Ltd.'s banner
  Big C Supercenter Public Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • เข้าใจระบบฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่าย
  • พัฒนากระบวนการทำงานและประสานงานทีมพัฒนาระบบ
  • วางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐาน
  Next