reception
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 143 jobs
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s banner
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s logo
  Bangkok
  • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี เพศหญิง
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริการ อย่างน้อย 1 ปี
  • มีการฝึกอบรม สอนงานก่อนการเริ่มปฏิบัติงานจริง
  Vejthani Public Company Limited's banner
  Vejthani Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • มีความละเอียดมีทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
  • สื่อสาร ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
  KB J Capital Co., Ltd.'s banner
  KB J Capital Co., Ltd.'s logo
  PravetTHB 13K - 16K /month
  • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 1 ปี
  • มีใจรักในงานขายและงานบริการ มีความตั้งใจ
  KB J Capital Co., Ltd.'s banner
  KB J Capital Co., Ltd.'s logo
  BangnaTHB 13K - 16K /month
  • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 1 ปี
  • มีใจรักในงานขายและงานบริการ มีความตั้งใจ
  Next