internal audit manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 105 jobs
  Metro Systems Corporation Public Company Limited's banner
  Metro Systems Corporation Public Company Limited's logo
  Pravet
  • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้ด้านการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO
  • มีความรู้ความสามารถด้าน Data Analytics
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • ตรวจสอบระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO
  • เสนอตัวชี้วัดการประเมินผลงาน (KPI)
  • ทำสรุปรายงานที่เกี่ยบกับการตรวจสอบระบบคุณภาพ ISO
  Honor Audit and Advisory Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • จบตรีหรือโท ในสาขาบัญชี / การเงิน / IA / Risk
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ตรวจสอบภายใน, ตรวจสอบบัญชี
  • เดินทางทำงานนอกสถานที่ได้ทั้งกรุงเทพ & ต่างจังหวัด
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • สอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายใน
  • ปริญญาโท IT/MIS หรือวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
  • มีความสามารถในด้านการเขียน SQL Script
  Next