internal audit manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 64 jobs
  Britania Company Limited's banner
  Britania Company Limited's logo
  Bangna
  • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงานตรงสายอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
  Next