financial manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 72 jobs
  21sunpassion Co., Ltd.'s banner
  21sunpassion Co., Ltd.'s logo
  Bangna
  • Financial Planning
  • Financial Analyst/ FP&A/Commercial Finance
  • ปฏิบัติงาน ตรงข้าม เมกาบางนา/ ผ่านโปร MRT เพชรบุรี
  World Flex Public Company Limited's logo
  Bangna
  • ปริญญาตรี-โท สาขาการเงิน
  • ประสบการณ์ทำงานในระดับผู้จัดการฝ่ายการเงิน 10 ปี
  • สามารถวิเคราะห์และประเมินงบการเงินได้เป็นอย่างดี
  Next