executive secretary
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 78 jobs
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางนา
  • บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว เรียนรู้ไว
  • ไม่จำกัดประสบการณ์
  • ถ้ามีประสบการณ์ AE หรือ Air Hostess จะพิจารณาพิเศษ
  BITEC PROPERTY SOLUTIONS's banner
  BITEC PROPERTY SOLUTIONS's logo
  บางนา
  • มีทักษะด้านการประสานงาน
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • มีประสบการณ์งานด้านเลขานุการอย่างน้อย 2 ปี
  Next