senior accountant
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 694 jobs
  SC Asset Corporation Public Company Limited's banner
  SC Asset Corporation Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • สามารถใช้ SAP และโปรแกรมบัญชีได้เป็นอย่างดี
  • รับผิดชอบด้านการเบิกจ่าย
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  Pathumwan
  • กิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์
  • มีทักษะในการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำและไกล่เกลี่ย
  • ประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 2 ปี
  MFC Asset Management Public Company Limited (Head Office)'s banner
  MFC Asset Management Public Company Limited (Head Office)'s logo
  Klongtoey
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีทรัสตี อสังหาริมทรัพย์ และSME
  • ทำบัญชี ควบคุมรายรับ รายจ่ายกองทรัสต์
  • ทำรายงานปิดงบการเงิน นำเสนอแผนการใช้เงิน กองทรัสต์
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo

  Senior IT Audit

  Bualuang Securities Public Company Limited
  Bangrak
  • มีประสบการณ์ตรวจสอบด้าน IT 10 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ของกลต.เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Next