restaurant manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 122 jobs
  Fischer & Partners Co., Ltd.'s banner
  Fischer & Partners Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • ดูแลภาพรวมความเรียบร้อยของร้าน พนักงาน และลูกค้าใน
  • ดูแลเรื่องยอดขายและแผนการตลาดของร้าน
  • จัดการงานเอกสารต้นทุน กำไร รายรับ-รายจ่าย
  Next