finance accounting manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 132 jobs
  C.P. Intertrade Co., Ltd. (CPP)'s banner
  C.P. Intertrade Co., Ltd. (CPP)'s logo
  Pathumwan
  • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีร้านอาหาร
  • มีความรู้เรื่องระบบ POS
  • เข้าใจพื้นฐานของธุรกิจร้านอาหารเป็นอย่างดี
  SAAM ENERGY DEVELOPMENT PCL.'s banner
  SAAM ENERGY DEVELOPMENT PCL.'s logo
  WattanaTHB 55K - 70K /month
  • มีความรู้เรื่องหลักการบัญชี ภาษี และการควบคุมบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านการจัดทำงบการเงินสำหรับผู้บริหาร
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  Next