key account manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,143 jobs
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Yannawa
  • งานขาย สำหรับช่องทาง Modern Trade
  • เน้นการวิเคราะห์ พัฒนาคู่ค้า
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  DL Inter Enterprise Co.,Ltd.'s banner
  DL Inter Enterprise Co.,Ltd.'s logo
  Rajthevee
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายอย่างน้อย 2-3 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
  • ขายสินค้าให้กับลูกค้าใหม่และเก่า
  Next