product specialist
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 182 jobs
  Enwei Group Co., Ltd.'s banner
  Enwei Group Co., Ltd.'s logo
  Bangna
  • ประสบการณ์บริหารงานขายยาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • วางแผนการขายช่องทางโรงพยาบาลและคลินิก
  • คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าร่วมทีมขาย
  Next