part time
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,459 jobs
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • Office ที่สวยงานโดดเด่น ไม่เหมือนใคร
  • โอกาสในการทำงานและเรียนรู้งานที่ท้าทาย
  • มีโอกาสได้เป็นพนักงานประจำของ บมจ. แสนสิริ
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การตลาด หรื่อที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ Support Sales หรืองานการขาย 3-5 ปี
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  Next