it support
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 716 jobs
  Thainakarin Hospital Public Company Limited's banner
  Thainakarin Hospital Public Company Limited's logo

  หัวหน้าแผนก IT Support

  Thainakarin Hospital Public Company Limited
  Bangna
  • เพศ ชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 5 ปี
  • วุฒิปริญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรืออื่นๆ
  ThaiTizens Co., Ltd.'s banner
  ThaiTizens Co., Ltd.'s logo

  IT Support (Software)

  ThaiTizens Co., Ltd.
  Suanluang
  • บริการติดตั้งและตั้งค่า รวมทั้งการอัพเกรดซอฟแวร์
  • ทำการอบรมการใช้งานซอฟแวร์ให้กับลูกค้า
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรรวม
  Living Mobile Company Limited's banner
  Living Mobile Company Limited's logo
  BangkokTHB 13K - 20K /month
  • มีทักษะในการสื่อสาร มีใจรักงานบริการ
  • เวลาการทำงานมีการหมุนเวียนวันหยุด
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  Next