general manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,612 jobs
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ในเรื่องเครื่องมือการบริหารงาน BSC และKPI
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  Samutprakarn > Muang
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในระดับผู้บริหาร
  • มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการค้าส่ง - ค้าปลีก
  • ส่งเสริมการฝึกอบรมและความก้าวหน้าทางอาชีพ
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  Samutprakarn > Muang
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในระดับผู้บริหาร
  • มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการค้าส่ง - ค้าปลีก
  • ส่งเสริมการฝึกอบรมและความก้าวหน้าทางอาชีพ
  Next